BBS
Apr 22 งานสัมมนา “จุดเริ่มต้นการ Rebrand ครั้งยิ่งใหญ่กับศรีจันทร์”


ผศ.ดร.สมบัติ ธำรงสินถาวร ประธานสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา จุดเริ่มต้นการ Rebrand ครั้งยิ่งใหญ่กับศรีจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด เป็นวิทยากร ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้จัดโดยนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มีบุคคลทั่วไปและนิสิตนักศึกษาสนใจเข้าร่วมงานกว่า ๔๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา