BBS
Apr 19 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


ดร.เนตรดาว ชัยเขต รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดโดยงานกิจการนิสิต คณะฯ เพื่อพัฒนาทักษะนิสิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิชาติ  วงศ์กาวี ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางในการพัฒนาตนเองของบุคคลเพื่อก้าวสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” โอกาสนี้ ผู้บริหารและผู้แทนคณาจารย์ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตผู้ที่ทำชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยด้วย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๕๗) เข้าร่วมกว่า ๔๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ