BBS
Mar 29 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หน่วยสอนคณะการจัดการและการท่องเที่ยว


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบประกาศนียบัตรสำหรับนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หน่วยสอนคณะการจัดการและการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้นิสิตรุ่นน้องได้เข้าใจถึงกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๖๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ