BBS
Mar 30 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นิสิตสหกิจศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัข คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน มอบรางวัลให้กับนิสิตโครงการดีเด่น และเปิดนิทรรศการการแสดงผลงานของนิสิตที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นิสิตสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ๖๖๗๔๖๑ สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนิสิตสาขาการจัดการทรัพยามนุษย์ รหัส ๕๗ (ภาคพิเศษ) ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนิสิตรุ่นพี่ที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับนิสิตรุ่นน้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

นอกจากนี้ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง เทคนิคการบริหารงานทรัพยามนุษย์ สำหรับ HR ยุค ๔.๐ ได้รับเกียรติจาก คุณมนัสสุ รุ่งแสงจันทร์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นิสิตที่เรียนในรายวิชาสัมมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แทนจากสถานประกอบการ คณาจารย์ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ