BBS
Mar 6 โครงการอบรมบริหารการจัดการตามเกณฑ์มาตราฐาน EdPex


งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมบริหารการจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPex โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๘๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ