BBS
Jan 10 อาจารย์คณะการจัดการและการท่องเที่ยวรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ๒๐๑๘


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสเข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ๒๐๑๘ TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award สาขา Humanities & Social Sciences จาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงาน นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.ครั้งที่ ๑๗ TRF-OHEC Annual Congress 2018 (TOAC 2018) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี