BBS
Nov 24 มหาวิทยาลัยบูรพา MOU ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)


รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันทางด้านวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) กับคุณศศิวิมล  อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.การุณ สุขสองห้อง ดร.เนตรดาว ชัยเขต รองคณบดีคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว คุณสุวัชร์  ธิติปรีชา ผู้อำนวยการอาวุโส พัฒนาบุคลากร และ คุณเลิศศิลป์  สมุดกิจไพศาล ผู้อำนวยการสรรหาทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อดำเนินการความร่วมมือระหว่างคณะการจัดการและการท่องเที่ยว กับ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทางด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานิสิตและการทำงาน  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๑๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ