BBS
Nov 17 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ Dell EMC (Thailand), CUIPI และ Innovation Hub จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


          ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๗๐ คน ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ ณ บริษัท เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในช่วงเช้าได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการสมัยใหม่ ณ บริษัท เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณอโณทัย เวทยากร รองประธานบริหาร เดลล์ อีเอ็มซี ภูมิภาคอินโดจีน กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่อง “Modernize Your Business in Digital Era” และคุณเลิศลักษณ์ กุลสุทธิ Senior Manager, SAK Client Solutions บรรยายเรื่อง “Workforce Transformation” โดยคณะผู้บริหาร Dell EMC ได้นำเยี่ยมชมบรรยากาศการทำงานในสำนักงานของบริษัทฯ อาทิ การให้บริการ Call Center การจัดการงานบัญชี ณ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทร ชั้น ๒๒

          สำหรับการศึกษาดูงานในช่วงบ่าย ณ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIPI) และ Innovation Hub ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไชย ผู้ช่วยอธิการบดี งานยุทธศาสตร์และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายให้ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและธุรกิจนวัตกรรม และ รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการ CUIPI ให้เกียรติบรรยายแลกเปลี่ยนด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ณ อาคารจามจุรี ๑๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา