BBS
Nov 3 ประชุมร่วมกับผู้บริหารจาก Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti, Indonesia


ผู้บริหารคณะการจัดการและการท่องเที่ยว นำโดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดี และ ดร.ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีและประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (M.M. in ITM.) ประชุมร่วมกับผู้บริหารจาก Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti, Indonesia นำโดย Prof.Dr.Chondro Suryono และ Prof.Dr.Myrza Rahmanita เพื่อหารือด้านความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศร่วมกัน เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม BBS ๒๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ