BBS
Nov 6 กิจกรรม เสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้บริการ ระดับบัณฑิตศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  เศรษฐอนวัช คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในกิจกรรม เสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้บริการ ระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนี  นนทศักดิ์ ที่ปรึกษาคณบดี บรรยายในหัวข้อ จิตบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ เมี่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๒๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ