BBS
Nov 10 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำเสริมสร้างทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  เศรษฐ์อนวัช คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร กลุ่มสโมสรนิสิตและผู้นำนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาวะผู้นำเสริมสร้างทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำนิสิตให้มีศักยภาพและทักษะในการวิเคราะห์และมีความเป็นผู้นำทางสังคม ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง อ.หางดง และโรงเรียนขุนสาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ กิจกรรมโครงการฯประกอบด้วย ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานระหว่างผู้นำนิสิต ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐