BBS
Nov 8 Sharing Day และ สัมมนาฯ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์


ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ รองคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นิสิตสหกิจศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รหัส ๕๗ (ภาคปกติ) และมอบรางวัลให้แก่นิสิตโครงการดีเด่นและนิสิตที่ปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่นิสิตทุกสาขากำหนดจัดขึ้นภายหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษาให้กับนิสิตรุ่นน้อง และแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นที่มีต่อการจัดสหกิจศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป โอกาสนี้ ทางสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การปรับตัวของนักทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน” ได้รับเกียรติจาก คุณสุวิทย์  ชุ่มปิว ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยาการบรรยาย โดยมีคณาจารย์และนิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารฉลิมพระเกียรติ