BBS
Oct 24 คณบดีและผู้ช่วยคณบดีได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาและมอบปริญญาบัตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว และ ดร.ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีและประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ได้รับเกียรติจาก Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เชิญเข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาและมอบปริญญาบัตรให้กับมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งมีนิสิตอินโดนีเซียที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบสองปริญญาภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง STP Trisakti และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โอกาสนี้ ได้ร่วมหารือเพื่อพัฒนาต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ กับผู้บริหารของ STP Trisakti ด้วย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา