BBS
Sep 7 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษาของนิสิตสาขาการบัญชี


ดร.การุณ  สุขสองห้อง รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาการบัญชี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงาน Grant Thornton Thailand ในโอกาสที่มาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษางานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา ในโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษาของนิสิตสาขาการบัญชี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ