BBS
Sep 6 ประชุมความร่วมมือกับผู้บริหารจาก Swiss German University, Indonesia


ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว และอาจารย์กิตติภัทท์ ปรีดาธรรม ประธานสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมต้อนรับและประชุมร่วมกับ  President of Indonesia National Tourism Professional Board และผู้บริหารจาก Swiss German University, Indonesia เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว การวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่น ๆ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๒๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ