BBS
Sep 5 ประชุมร่วม กับ บริษัท ยู-ชิน (ประเทศไทย) จำกัด


ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากร ประชุมร่วมกับผู้บริหารจาก บริษัท ยู-ชิน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือด้านความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร สหกิจศึกษา และการรับสมัครงาน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๒๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ