BBS
Aug 30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับการตวรจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดย ดร.ธีรเวช  ทิตย์สีแสง ประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  ศรีญาณลักษณ์ ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน กรรมการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  เศรษฐ์อนวัช คณบดี นำทีมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนให้การต้อนรับและรับฟังผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๒๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ