BBS
Aug 31 บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จัดกิจจกรรมให้ความรู้แก่นิสิตสาขาบัญชี


ดร.การุณ  สุขสองห้อง รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาการบัญชี ให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ในโอกาสที่มาจัดกิจกรรมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากพี่สู่น้อง ให้แก่นิสิตสาขาการบัญชี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ