BBS
Aug 27 โครงการผู้บริหารพบนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ พบปะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ ตลอดจนรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๖๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ