BBS
Aug 28 การประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (TRBS NET)


รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network : TRBS NET) ซึ่งคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพดำเนินงานจัดประชุมในครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา มีกำหนดจัดประชุมเป็นระยะเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดโจทย์ในการทำวิจัยร่วมกันระหว่าง ๔ สถาบัน และในวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการประชุมเครือข่ายฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการวิจัยร่วมสถาบัน การตั้งคณะทำงานของเครือข่ายฯ ความคืบหน้าและการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งที่ ๑ และแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา ณ ห้อง BBS ๑๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

          ทั้งนี้ การจัดประชุมครั้งแรกระหว่าง ๔ สถาบัน มีขึ้นเพื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์