BBS
Aug 23 โครงการบูรณาการการเรียนรู้ด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมบูรณาการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในโครงการบูรณาการการเรียนรู้ด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น ก่อให้เกิดกระแสการอนุรักษ์และปลูกฝังความรักพื้นถิ่นให้เป็นทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเกิดรายได้สู่ชุมชนส่งผลให้เกิดภาคีทางวิชาการที่ยั่งยืน ในพื้นที่ชุมชน ๓ จังหวัด ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว โดยมี นิสิต นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวชุมชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชุมชนเข้าร่วมจำนวน ๑๒๐ คน โดยกิจกรรมโครงการฯประกอบด้วย การบรรยายภาคทฤษฎี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชีวิตพอเพียง ตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๓  - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐