BBS
Aug 24 EY จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษางานและมอบทุน


ดร.การุณ  สุขสองห้อง รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาการบัญชี ให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในโอกาสที่มาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษางานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษาของนิสิตสาขาการบัญชี                                

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตสาขาการบัญชี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ๕ ทุน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ