BBS
Aug 22 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ เป็นประธานกรรมการ ดร.เนตรดาว  ชัยเขต กรรมการ นางวรภร  พิมพา เลขานุการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม BBS ๒๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ