BBS
Aug 17 Sharing Day สาขาการบัญชี


สาขาการบัญชี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษาของนิสิตสาขาบัญชี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่นิสิตทุกสาขากำหนดจัดขึ้นภายหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษาให้กับนิสิตรุ่นน้อง และแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นที่มีต่อการจัดสหกิจศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป โดยมีคณาจารย์และนิสิตสาขาการบัญชีเข้าร่วม จำนวน ๑๔๐ คน เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ