BBS
Aug 17 นำคณะนักศึกษาอินเดียและปากีสถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม ให้แก่คณะนักศึกษาจากสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำนวน ๙ คน โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ นางสาวสุพรรณี  หอมแช่ม อาจารย์และบุคลากรคณะฯ นำเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.กัญจนวลัย  นนทแก้ว แฟร์รี่ รองคณบดี บรรยายในรายวิชา International Human Resource Management ณ ห้อง BBS ๖๐๓ และกิจกรรม Food & Culture ณ Cantine Room ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ