BBS
Aug 17 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยมี ดร.พิมลพรรณ  เลิศล้ำ เป็นประธานกรรมการ ดร.เนตรดาว  ชัยเขต กรรมการ นางสาววรรณภา  อุดมผล เลขานุการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม BBS ๒๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ