BBS
Aug 9 วันสถาปนาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ครบรอบ ๙ ปี


รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ครบรอบ ๙ ปี ในโอกาสนี้คณะฯจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ ๙ ปี ดังนี้ ถวายปัจจัยไทยธรรมพร้อมตักบาตรอาหารแห้ง พิธีมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑๐ ปี และ ๑๕ ปี  พิธีเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างผลงานโดดเด่นให้กับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว แนะนำคณาจารย์ใหม่ จำนวน ๗ ท่าน และพิธีมอบทุนการศึกษานิสิต จำนวน ๓ ทุน  โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บรหารงานส่วนต่างๆ ผู้ทรงวุฒิประจำคณะฯ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ