BBS
Aug 9 มหาวิทยาลัยบูรพา MOU ร่วมกับ บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด


รองศาสตราจารย์ ดร.โดม สิทธิเวทย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันทางด้านวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) กับ นายเกรียงไกร ธนวิเชียร ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว และ ดร.คเณศณัฏฐ์ ชยามรฉัตรคุปต์ Client Business Development Manager บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อดำเนินการความร่วมมือระหว่างคณะการจัดการและการท่องเที่ยว กับบริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทางด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนานิสิต เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๑๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ