BBS
Aug 9 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์ เป็นประธานกรรมการ ดร.เนตรดาว  ชัยเขต กรรมการ นางวรภร  พิมพา เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม BBS ๒๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ