BBS
Aug 8 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ด้าน Work-based Education ณ จังหวัดพิษณุโลก


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรร่วมเสวนาและอภิปราย: ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เสวนา: การผลิตบัณฑิตคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยใช้กลยุทธ์ด้าน Work-based Education: กรณี International Cooperative Education และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปราย: ทีมวิทยากร ประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยใช้ Work-based Education เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี นนทศักดิ์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว อดีตประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และการจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยใช้กลยุทธ์ Work-based Education โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/ คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑๕๐ คน เมื่อวันที่ ๗-๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก