BBS
Jun 7 โครงการพัฒนาผู้บริหารการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานและสหกิจศึกษา


                    มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ ๒๐ (20th WACE World Conference) และการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ ๘ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยคณะการจัดการและการท่องเที่ยวจึงจัดกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารในโครงการ “พัฒนาผู้บริหารการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานและสหกิจศึกษา” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๕-๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวและประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา คณบดีและผู้แทนส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔๙ คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ ๒๐ โดย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  และผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวและประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง “WACE Board of Director WACE WORLD CONFERENCE 2017” ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะและการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา กับ Dr.Pual J. Stonely CEO, WACE (สมาคมสหกิจศึกษาโลก) ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้รับรางวัลสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยเข้ารับรางวัลในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๘ นี้

               ในวันที่ ๖ มิถุนายน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้แทนส่วนงานเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๘ ซึ่งนายบุรินทร์ เกิดผล นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้ารับรางวัล “รองดีเด่นระดับชาติ” ปี ๒๕๖๐ ประเภทโครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ จากผลงาน "การปรับปรุงกระบวนการกักสินค้ารอบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Vanning) โดยการประยุกต์ใช้ระบบ Just in Time และระบบ KANBAN” มีอาจารย์ชลาภรณ์ ยูน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และในวันที่ ๗ มิถุนายน เป็นกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การจัดการสหกิจศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และการจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ” โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  และ ผศ.ดร.สุมนา  นีระ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากร  มีผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยบูรพากว่า ๔๙ คน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน ๖ คน เข้าร่วม