BBS
Jun 6 โครงการอบรมเทคนิคการทำวิจัยและการให้บริการวิชาการ


๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๘๐๑ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมเทคนิคการทำวิจัยและการให้บริการวิชาการ หัวข้อ “การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย” โดย ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นวิทยากร และในหัวข้อ “การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรัณศุภมาส เอ่งอ้วน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับคณาจารย์จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และสถาบันภาษาที่เข้าร่วมการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในครั้งนี้