BBS
May 25 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๒๐๘ ดร.ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี นำทีมสโมสรนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน ๔๕ คน ที่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว