BBS
May 24 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศงานการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา” รุ่นที่ ๑


๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ทรี ซิกตี้ไฟว์ พัทยา รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศงานการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๑ จัดโดย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว และประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ว่าเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนในการนิเทศงาน และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีสามารถนำความรู้ไปดำเนินงานสหกิจศึกษาและสามารถปฏิบัติงานในฐานคณาจารย์นิเทศงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลักและวิทยากรกลุ่มย่อยที่มีประสบการณ์สูงและชำนาญด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษาจาก เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก และมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมจำนวน ๖๙ คน