BBS
May 8 ประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับ บจก.ต้าถุง (ประเทศไทย) และ Tatung University


๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี ดร.การุณ สุขสองห้อง และ ดร.เนตรดาว ชัยเขต ประชุมร่วมกับ ดร.ธงชัย จินาพันธ์ Plant Manager บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะฯ กับ บจก.ต้าถุง (ประเทศไทย) และ Tatung University