BBS
Apr 28 ประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา


๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม BBS ๒๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยรองคณบดี ดร.การุณ สุขสองห้อง และ ดร.เนตรดาว ชัยเขต ประชุมร่วมกับผู้บริหารจาก บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนานิสิตและสหกิจศึกษาร่วมกัน