BBS
Apr 24 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


๒๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ หน่วยสอนคณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เนตรดาว ชัยเขต รองคณบดี เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างความมั่นใจในการทำงาน” โดย ดร. พันธุ์พัฒน์ กัลยา ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ กรุงเทพ และ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในสถานประกอบการและความรับผิดชอบ” โดย ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์ ผู้บริหาร บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้อง BBS ๑๐๕