BBS
Apr 20 คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ


๑๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดี และ ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ ที่ปรึกษาคณบดี ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ๔.๐ ด้วยระบบหลักสูตร วิจัย และนวัตกรรมสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง” และเข้าร่วมงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนา สหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ๑๓ สถาบัน ทั้งนี้ คณบดีและที่ปรึกษาคณบดีได้ร่วมประชุมศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก