BBS
Apr 5 ผู้บริหารพบนิสิตชาวต่างชาติ


๕ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.การุณ สุขสองห้อง และดร.เนตรดาว ชัยเขต ประชุมร่วมกับนิสิตต่างชาติที่ศึกษาและแลกเปลี่ยนอยู่ในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและทำความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติทางวิเทศสัมพันธ์ ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิต ณ ห้อง BBS ๘๐๑