BBS
Apr 2 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน “ประเพณีรดน้ำสงกรานต์” และโครงการกีฬาสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ ๑๔


๒ เมษายน ๒๕๖๐ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสาน “ประเพณีรดน้ำสงกรานต์” และโครงการกีฬาสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ขึ้น ณ ห้อง BBS ๑๐๕ และโรงพลศึกษา ๑ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.การุณ สุขสองห้อง รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวเป็นประธานเปิดงาน โดยผู้บริหารและคณาจารย์คณะการจัดการและการท่องเที่ยว และนิสิตหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้จบ ปวส. รหัส ๕๗/๒ และ รหัส ๕๙ นิสิตจีนและกัมพูชา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมงาน จำนวน ๖๐๐ คน