BBS
Mar 30 ผู้บริหาร บจก.ต้าถุง (ประเทศไทย) ประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว


๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ต้อนรับและประชุมร่วมกับผู้บริหารจาก บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ดร.ธงชัย จินาพันธ์ Plant Manager เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนานิสิตร่วมกัน