BBS
Mar 31 โครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๕ จังหวัดชลบุรี


๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ รุ่นที่ ๕ จังหวัดชลบุรี ซึ่งคณะการจัดการและการท่องเที่ยวจัดขึ้นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวเป็นประธานโครงการฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวให้กับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนสามารถค้นหาและสร้างอัตลักษณ์วิถีไทยเพื่อการท่องเที่ยวของตนเอง และสามารถบูรณาการอัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทยไปสู่เศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน  อันจะพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมของโครงการฯ ประกอบด้วย การเสวนาโดยผู้แทนจากภาครัฐ ผู้นำชุมชน และสถาบันการศึกษา  การบรรยายพิเศษ การศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ณ ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และฝึกปฏิบัติการพัฒนาโครงการท่องเที่ยวเพื่อการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนร่วมกับนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว รวมผู้เข้ารับการอบรมกว่า ๖๕ คน