BBS
Mar 2 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑


๒ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการและแนวทางการจัดทำเอกสาร ม.บ.ว.โดยวิทยากรคุณวัชระ วงศ์เกิดสุข นักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ การจัดทำเอกสาร ม.บ.ว. และข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงให้กับคณาจารย์ของคณะฯ ณ ห้อง BBS ๘๐๑