BBS
Mar 5 โครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๓ จังหวัดปราจีนบุรี


๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ รุ่นที่ ๓ จังหวัดปราจีนบุรี จัดโดยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ประธานโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมว่าการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ภาคทฤษฎีและเชิงปฏิบัติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นรากฐานของเศรษฐกิจระดับล่างมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยสามารถค้นหาและสร้างอัตลักษณ์วิถีไทยเพื่อการท่องเที่ยวของตนเอง และสามารถบูรณาการอัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทยไปสู่เศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน  อันจะพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมของโครงการฯ ประกอบด้วย การเสวนา การบรรยายพิเศษ การศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ณ ชุมชมบุ่งเข้ จังหวัดนครนายก และฝึกปฏิบัติการพัฒนาโครงการท่องเที่ยวเพื่อการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน โดยมีผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้นำชุมชมและชาวบ้านในพื้นที่รวม ๕๐ คน