BBS
Feb 27 มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนาม MOU ร่วมกับ มทบ.๑๔


 ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ บก.มทบ.๑๔  ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันทางด้านวิชาการ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กับ มณฑลทหารบกที่ ๑๔ โดย พลตรียุทธชัย เทียรทอง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔ (ผบ.มทบ.๑๔) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทัพไทยและสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา โดยมี พันเอกภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์  รอง ผบ.มทบ.๑๔ (๑) พันเอกวิทยา สุวรรณดี รอง ผบ.มทบ.๑๔ (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว และ ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคระฯ รวมทั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้บริหารคณะการจัดการและการท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน


โอกาสนี้ มทบ.๑๔ ได้นำเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะ สนามยิงปืน มทบ.๑๔ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี และศูนย์พัฒนากีฬาและฝึกอาชีพ มทบ.๑๔ ด้วย