BBS
Dec 7 มหาวิทยาลัยบูรพา MOU กับ EPMA ร่วมพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการภาคตะวันออก๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ เดอะ ซายน์ โฮเท็ล พัทยา ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้รับมอบหมายจากผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันทางวิชาการ (Memorandum of Understanding: MOU) กับ ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต นายกสมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก (Eastern Personnel Management Association: EPMA) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบการร่วมกัน โดยมีนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์การจัดการองค์กรสุขภาวะ ภาคตะวันออกร่วมเป็นสักขีพยาน

คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวเปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้ร่วมกับ EPMA จัดกิจกรรมและบริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรตรงกันทั้งสองหน่วยงานในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาบุคลากรในภูมิภาค การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออกเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาตนเองของบุคลากรในสถานประกอบการ เพื่อให้สอดรับกับบริบทของการพัฒนาในภูมิภาคตะวันออก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานอันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติและระดับสากล

ทั้งนี้ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ได้แก่ ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA ๔ กลุ่มวิชา คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ และการจัดการธุรกิจ ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต และปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติสองปริญญา และในระดับปริญญาเอก ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งทุกหลักสูตรอยู่ระหว่างเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. ๐๓๘-๑๐๒๓๙๗, ๐๓๘-๑๐๒๓๗๑ หรือ www.bbs.buu.ac.th