BBS
Nov 29 นักศึกษาปริญญาโทจาก Bogor Agricultural University อินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง BBS ๘๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท จาก Department of Management, Faculty of Economics and Management, Bogor Agricultural University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน ๓๓ คนที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว