BBS
Nov 25 ประชุมและสัมภาษณ์นิสิตบุตรหลานชาวนา๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง BBS ๒๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดี ดร.ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี และฝ่ายกิจการนิสิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้พบปะและพูดคุยกับนิสิตซึ่งมีผู้ปกครองประกอบอาชีพทำนา เพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่ หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลกระทบสืบเนื่องจากกรณีปัญหาการซื้อ-ขายข้าว ซึ่งคณะฯ มิได้นิ่งนอนใจและมีความห่วงใยนิสิต จึงประกาศให้นิสิตของคณะฯ กลุ่มดังกล่าวเข้าพบและแลกเปลี่ยนข้อมูลและสถานการณ์ร่วมกับคณะฯ ผู้บริหาร เพื่อให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป