BBS
Nov 24 ปัจฉิมนิเทศนิสิตที่สำเร็จการศึกษาภาคต้น / ๒๕๕๙๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และให้ปัจฉิมโอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่ ๔ ที่สำเร็จการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวรดา ชำนาญพืช กรรมการบริหารจากบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายให้ความรู้นิสิตเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน” โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย