BBS
Oct 27 สโมสรนิสิตคณะฯ พบผู้บริหาร และมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีและคณะผู้บริหารคณะการจัดการและการท่องเที่ยว


๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ ห้อง BBS 212 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดี นำทีมผู้บริหาร ได้แก่ รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีประชุมร่วมกับผู้นำนิสิตจากสโมสรนิสิตในกิจกรรม “นิสิตพบผู้บริหาร” เพื่อวางแนวทางและสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้ นายกสโมสรนิสิตและกรรมการสโมสรนิสิตได้ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี และทีมผู้บริหารชุดใหม่ด้วย